เงื่อนไขการบริการของ STEVENS

1. เงื่อนไข
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ http://stevensthailand.com ถือว่าคุณตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดซึ่งบังคับใช้ และตกลงว่าคุณรับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นใดๆ ก็ตามซึ่งบังคับใช้ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ห้ามใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าซึ่งบังคับใช้

2. สิทธิในการใช้
ก. ให้สิทธิในการดาวน์โหลดเนื้อหา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ในเว็บไซต์ STEVENS ชั่วคราวหนึ่งสำเนาเพื่อการชมส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อการค้า ถือเป็นการให้สิทธิไม่ใช่การโอนสิทธิ และภายใต้สิทธิดังกล่าว คุณจะไม่
1. ดัดแปลงหรือคัดลอกเนื้อหาใดๆ ก็ตาม
2. ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ(ไม่ว่าเพื่อการค้าหรือไม่ใช่เพื่อการค้า)
3.พยายามที่จะแปลงรหัสกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ยัสปาล โฮม
4. ลบเครื่องหมายแสดงลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ออกจากเนื้อหาหรือ
5. ถ่ายโอนเนื้อหาไปให้บุคคลอื่น หรือ “ลอกเลียนแบบ”เนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์อื่นใดก็ตาม

ข. สิทธินี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณฝ่าฝืนข้อจำกัดใดๆก็ตามเหล่านี้ และเราอาจยกเลิกสิทธินี้ในเวลาใดก็ตาม เมื่อยกเลิกการเข้าชมเนื้อหาเหล่านี้หรือสิทธิดังกล่าว คุณจะต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดซึ่งอยู่ในการครอบครองของคุณไม่ว่าในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์หรือเอกสารที่พิมพ์

3. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
ก. ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพในเว็บไซต์ของเรานำเสนอตาม“สภาพที่เป็นอยู่” STEVENS ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและปฎิเสธการรับประกันอื่นใดก็ตามทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันโดยนัยสำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่างการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ

ข. นอกจากนี้ STEVENS ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลที่อาจเกิดขึ้น หรือความน่าเชื่อถือในการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว และเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ หรือบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

ค. ราคาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ Stevensthailand.com ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การซื้อสินค้าที่มีส่วนลดจากโปรโมชั่นรายการใดรายการหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายตามฤดูกาล สินค้าที่ยกเลิกผลิต หรือ สินค้าลดราคาที่มีจำนวนจำกัด หรือเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นเหล่านี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท หากพบเจอความแตกต่างของราคาสินค้าไม่ว่าจากช่องทางใดๆ จะไม่สามารถเรียกร้องขอส่วนลดเพิ่มเติม หรือขอคืนเงินและส่วนต่างจากโปรโมชั่นได้ทุกกรณี ข้อเสนอส่วนลดดังกล่าวกำหนดขึ้นโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น

4. ข้อจำกัด
Stevensthailand.com รวมทั้งผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามสำหรับความเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายในการสูญเสียข้อมูลหรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์STEVENS แม้ว่าผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของ STEVENS จะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยหรือ ข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

5. ความถูกต้องของเนื้อหา
ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพซึ่งปรากฎใน stevensthailand.com อาจมีความผิดพลาดด้านเทคนิค การพิมพ์หรือการถ่ายภาพ stevensthailand.com ไม่รับประกันว่าซอฟแวร์ ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าว อย่างไรก็ตามเราไม่มีข้อผูกพันในการอัพเดตเนื้อหา

6. ลิงค์ ยัสปาล โฮมไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ STEVENS การใส่ลิงค์ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ไม่ได้ถือเป็นการรับรองโดย STEVENS ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงกับSTEVENSเอง

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
srevensthailand.com อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการเว็บไซต์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าว เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขการบริการฉบับล่าสุด

8. กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและคุ ณยอมรับอำนาจในการพิจารณาคดีของเขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทยอย่างเพิกถอนไม่ได้

We make it happen for you.

Stevens Catalog

Lorem ipsum dolor
sit amet conectuor tam sit lorem

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop